Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

Mục lục

Display Legacy Contents

In

Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Các tiện ích chung trên phần mềm > Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Tạo mới dữ liệu từ năm trước


1. Nội dung

Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới.

2. Các bước thực hiện Để tạo mới một dữ liệu kế toán từ dữ liệu của năm trước, kế toán thực hiện như sau: Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này, kế toán phải được phân quyền Quản trị ứng dụng Kế toán 1. Mở ứng dụng Kế toán 2. Trên giao diện chọn dữ liệu kế toán, nhấn Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

3. Khai báo các thông tin của dữ liệu muốn tạo mới:

 • Chọn dữ liệu từ năm trước: Kế toán chọn dữ liệu tách dữ liệu
  Lưu ý: Dữ liệu kế toán cần được nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm
 • Đặt tên dữ liệu: Nhập tên dữ liệu muốn tạo mới. Tên dữ liệu viết liền không dấu và không chứa các ký tự đặc biệt \ / : * " ? ' < >| Ngày bắt đầu hạch toán: Nhập ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu mới. Chẳng hạn, kế toán muốn hạch toán trên dữ liệu mới từ ngày 1/1/2019 thì chương trình sẽ chuyển toàn bộ sứ dư tính đến ngày 31/12/2018 thành số dư ban đầu và chuyển toàn toàn bộ chứng từ phát sinh từ ngày 1/1/2019 sang dữ liệu mới.

Nếu không thành công chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau. Nhấn Đồng ý để xem nguyên nhân không thành công.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

Cách 2

Nếu thực hiện theo cách 1 báo “Lấy số dư không thành công” thì thực hiện theo 3 bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán mới từ năm trước theo link hướng dẫn

Bước 2: Đăng nhập vào dữ liệu vừa tạo. Thực hiện xuất khẩu số dư đầu kỳ theo link hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Chỉ tích xuất khẩu danh mục và số dư

Bước 3: Đăng nhập vào dữ liệu đang làm việc muốn sửa số dư, thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ link vừa xuất khẩu theo hướng dẫn tại đây

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật số dư cuối năm trước sang đầu năm sau. \=> Áp dụng trong trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, Kế toán có chỉnh sửa lại dữ liệu năm trước làm thay đổi số dư cuối kỳ, vì vậy cần cập nhật lại số dư cuối kỳ chuẩn của dữ liệu năm trước thành số dư đầu kỳ của dữ liệu hiện tại.

2. Cách thực hiện

Video hướng dẫn

Lưu ý: Nếu dữ liệu năm trước có phát sinh thêm các Danh mục Tài khoản/Tài khoản ngân hàng/Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên so với dữ liệu năm mới, thì cần nhập khẩu các danh mục này vào dữ liệu năm mới trước khi thực hiện cập nhật số dư. Để nhập khẩu danh mục sang dữ liệu năm mới, thực hiện theo các bước sau:

 • * Bước 1: Xuất khẩu danh mục (có phát sinh thêm) trên dữ liệu cũ. Xem tại đây.
  • Bước 2: Nhập khẩu danh mục đã xuất khẩu ở bước 1 vào dữ liệu mới. Xem tại đây.

1. Vào menu Tệp\Cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

(Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Cập nhật từ DL năm trước)

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

2. Tích chọn loại số dư muốn nhập khẩu.

3. Với dữ liệu đa chi nhánh, nếu đang làm việc tại Tổng công ty thì cần chọn chi nhánh muốn nhập khẩu số dư từ dữ liệu năm trước.

4. Chọn Dữ liệu nguồn là dữ liệu năm trước muốn cập nhật số dư vào dữ liệu hiện tại.

5. Nhấn Kết nối. Chương trình hiển thị trạng thái Đã kết nối.

6. Chọn Sổ kế toán muốn nhập khẩu:

 • * Trường hợp Dữ liệu hiện tại chỉ có 1 sổ kế toán, Dữ liệu nguồn có 2 sổ kế toán thì cần chọn số kế toán trên dữ liệu nguồn để nhập khẩu vào dữ liệu hiện tại.
  • Trường hợp cả Dữ liệu hiện tại và Dữ liệu nguồn đều có 2 sổ kế toán thì chương trình cho phép chọn chỉ nhập khẩu sổ đang làm việc hoặc nhập khẩu cả 2 sổ.

7. Tích chọn Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện để có thể phục hồi lại dữ liệu hiện tại khi cần.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

Lưu ý: Để biết thông tin Máy chủ kết nối, mở dữ liệu năm trước lên, nhấn Mở rộng và xem thông tin tại mục Máy chủ kết nối.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

8. Nhấn Kiểm tra. Chương trình sẽ hiển thị bảng Chi tiết thay đổi số dư so sánh chi tiết Số dư hiện tại với Số dư thay đổi (trên dữ liệu năm trước). Kế toán mở từng tab số dư lên để kiểm tra trước khi thực hiện cập nhật.

Lưu ý: Có thể xuất khẩu bảng Chi tiết thay đổi số dư ra file excel để kiểm tra bằng cách nhấn Xuất khẩu.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

9. Nhấn Thực hiện. Nhấn Yes trên câu cảnh báo.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

\=> Chương trình sẽ thực hiện cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước vào dữ liệu hiện tại.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

3. Lưu ý

1. Với đơn vị theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn:

 • Nếu xảy ra tình huống làm sai lệch công nợ theo hóa đơn, Nhấn Hướng dẫn xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

 • Chương trình liệt kê danh sách các chứng từ có sai lệch.
 • Thực hiện theo hướng dẫn tại cột Hướng dẫn xử lý để xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn.

Lưu ý: Nhấn vào các chức năng tương ứng tại cột Xử lý để thực hiện nhanh chóng.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

2. Nếu xảy ra tình huống làm sai lệch Tồn kho vật tư hàng hóa:

 • Nhấn Hướng dẫn xử lý sai lệch tồn kho đầu kỳ

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

 • Chương trình liệt kê danh sách các chứng từ có sai lệch.
 • Thực hiện theo hướng dẫn tại cột Hướng dẫn xử lý để xử lý sai lệch tồn kho vật tư hàng hóa.

Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024

3. Có thể mở lại giao diện Hướng dẫn xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn/tồn kho vật tư hàng hóa bằng cách: Vào menu Tiện ích\Kiểm tra công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa hoặc vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng/tab Công nợ Nhà cung cấp/tab Tồn kho vật tư hàng hóa\Kiểm tra công nợ HĐ, tồn kho VTHH