Real Effective Exchange Rate là gì

Định nghĩa Effective exchange rate (EXR) là gì?

Effective exchange rate (EXR) là Tỷ giá hối đoái hiệu quả (EXR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Effective exchange rate (EXR) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ đa phương rằng các biện pháp giá trị danh nghĩa tổng thể của một loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Nó được tính bằng cách xây dựng một bình quân gia quyền (phản ánh tầm quan trọng của tiền tệ của mỗi quốc gia trong thương mại quốc tế) của tỷ giá song phương được chọn. Một số tổ chức như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, và Morgan Guaranty Trust Co., tính toán và công bố EXRs dựa trên công thức trọng riêng của họ. EXR là một biện pháp quan trọng của nhu cầu tổng thể và cung cấp một đồng tiền. Còn được gọi là tỷ giá hối đoái thương mại trọng.

Definition - What does Effective exchange rate (EXR) mean

Multilateral rate that measures the overall nominal value of a currency in the foreign exchange market. It is computed by formulating a weighted average (reflecting the importance of each country's currency in international trade) of selected bilateral rates. Several institutions such as International Monetary Fund (IMF), US Federal Reserve bank, and Morgan Guaranty Trust Co., compute and publish EXRs based on their own weighting formulas. EXR is an important measure of the overall demand and supply of a currency. Also called trade weighted exchange rate.

Source: Effective exchange rate (EXR) là gì? Business Dictionary

Video liên quan