Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

30 bài tập trắc nghiệm về Câu tường thuật trần thuật                                            Làm bài                                                                                                                                  Quảng cáo

Câu hỏi 1                                                                                :

He said, Hurrah! We have won the match!

 • A He said, Hurrah that they had won the match
 • B He said with joy that they have won the match
 • C He exclaimed with joy that they had won the match
 • D He said that they have won the match

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

He said, "Hurrah! We have won the match!" (Anh ấy nói "Hoan hô! Chúng ta thắng trận đấu rồi") là câu tường thuật trực tiếp. Câu này thể hiện sự hân hoan vui mừng.

Ta thấy động từ giới thiệu "said" chia ở quá khứ nên trong câu gián tiếp ta phải lùi thì: HTHT -> QKHT -> Đáp án B và D ta loại.

Còn đáp án A và C. Ta thấy ở đáp án A, chưa phải là cách nói gián tiếp hoàn toàn vì từ "Hurrah" vẫn để trong ngoặc kép.

-> Đáp án C (Họ la lên một cách vui sướng rằng họ đã chiến thắng trận đấu) là đáp án đúng về mặt cấu trúc và ý nghĩa.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2                                                                                :

She said,  Dont smile, John. Be serious.

 • A She said not to smile and be serious.
 • B She said John not to smile and be serious.
 • C She told John not to smile and asked him to be serious.
 • D She told John do not smile and be serious

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3                                                                                :

She said, Dont tease at me, John.

 • A She said not to tease me to John.
 • B She said John not to tease me
 • C She told John not to tease her
 • D She told John do not tease her

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4                                                                                :

He told me to rest for a while

__________ for a while, he said

 • A To rest
 • B Rest
 • C Do you rest
 • D Resting

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5                                                                                :

Father said to me, Dont stay there long.

 • A Father told me not stay there long.
 • B Father told to me not to stay there long.
 • C Father told me not to stay there long.
 • D Father said to me not to stay there long.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6                                                                                :

Peter said to them ,  Dont leave the room until I come back.

 • A Peter told them not to leave the room until he came back.
 • B Peter told them not to leave the room until he comes back.
 • C Peter told them not to leave the room until they came back.
 • D Peter told them not to leave the room until they come back.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7                                                                                :

Take my luggage to Room 145, he said to the porter.

 • A He told the porter take his luggage to Room 145.
 • B He said the porter to take his luggage to Room 145.
 • C He told the porter to take his luggage to Room 145.
 • D He said to the porter to take his luggage to Room 145.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8                                                                                :

He said to me,  Ring me up tomorrow.

 • A He told me to ring him up the following day.
 • B He told me ring him up the following day.
 • C He said me to ring him up the following day.
 • D He told me to ring me up the followng day.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9                                                                                :

Bring me a cup of black coffee, she said to the waiter.

 • A She told the waiter to bring me a cup of black coffee.
 • B She told the waiter to bring her a cup of black coffee.
 • C She told the waiter bring her a cup of black coffee.
 • D She told the waiter bring me a cup of black coffee.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10                                                                                :

The teacher said to me,  Hand this note to your parents , please.

 • A The teacher asked me to hand that note to my parents.
 • B The teacher asked me hand that note to my parents.
 • C The teacher asked me to hand that note to his parents.
 • D The teacher asked me hand that note to his parents.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11                                                                                :

Please help me with this work, Henry, said Robert.

 • A Robert asked Henry help him with that work.
 • B Robert asked Henry to help me with that work.
 • C Robert asked to help Henry with that work.
 • D Robert asked Henry to help him with that work.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12                                                                                :

Please bring me some fish soup, he said to the waitress

 • A He asked the waitress to bring him some fish soup
 • B He asked the waitress bring him some fish soup
 • C He asked the waitress bringing him some fish soup
 • D He asked the waitress bring her some fish soup

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ta có cấu trúc: ask sb to do st: yêu cầu, đề nghị ai làm gì

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13                                                                                :

Why dont we decorate our house ourselves? their father said.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A Their father advised them to decorate their house themselves.
 • B Their father recommended decorating their house themselves.
 • C Their father asked them to decorate their house himself.
 • D Their father insisted on decorating our house ourselves.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14                                                                                :

Im sorry I havent finished the work yet, the secretary said.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A The secretary proposed not finishing the work yet.
 • B The secretary apologized for not finishing the work yet.
 • C The secretary was reminded to finish the work.
 • D The secretary said that she hadnt finished the work yet.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15                                                                                :

Would you stand on the scales, please? the nurse said to the patient.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A The nurse requested the patient to stand on the scales.
 • B The nurses insisted standing on the scales.
 • C The nurse advised standing on the scales.
 • D The nurse asked the patient if he would stand on the scales.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16                                                                                :

Shall we clean the house for mom? the girl said to her brother.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A The girl asked her brother to help their mom clean the house.
 • B The girl advised cleaning the house for their mom.
 • C The girl suggested cleaning the house for their mom.
 • D The girl reminded her brother to clean the house for their mom.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17                                                                                :

"Thanks a lot for coming to the party, the host said to the guests.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A The host said thanks a lot for coming to the party.
 • B The host requested coming to the party.
 • C The host proposed coming to the party.
 • D The host thanked the guests for coming to the party.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18                                                                                :

Ill offer you a pay rise next year, my boss said.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A He recommended a pay rise for me next year.
 • B My boss proposed raising my salary the following year.
 • C My boss insisted on a pay rise for me the next year.
 • D My boss reminded me of a pay rise for me the next year.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19                                                                                :

Type these letters at once! the boss said to the secretary.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A The boss ordered typing those letters at once.
 • B The boss asked the secretary to type those letters at once.
 • C The boss requested the secretary to type all the letters at once.
 • D The boss advised typing the letters at once.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20                                                                                :

Dont drive too fast! the father told his son.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A His father advised not to drive too fast.
 • B His father begged him not driving too fast.
 • C His father told him not to drive too fast.
 • D His father reminded him of not driving too fast.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21                                                                                :

You must come to visit me this weekend, my friend told me.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A My friend asked me to visit her this weekend.
 • B My friend requested me to visit her that weekend.
 • C My friend insisted that I should visit her that weekend.
 • D My friend suggested that I should visit her that weekend.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22                                                                                :

Remember to tell your mother about this:, my teacher told me.

The best form of reported speech for the above sentence is

 • A My teacher reminded me to tell my mother about that.
 • B My teacher insisted me to tell my mother about that.
 • C My teacher begged me to tell my mother about that.
 • D My teacher ordered me to tell my mother about that.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23                                                                                :

He said to us,Come here tomorrow

 • A He told us go there the next day.
 • B He told us to go here the next day.
 • C He told us to go there the next day.
 • D He said to us go there the next day.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24                                                                                :

I said to Mike, send me a telegram as soon as you arrive.

 • A I told Mike to send me a telegram as soon as he arrived.
 • B I told Mike to send me a telegram as soon as he arrives.
 • C I told Mike to send me a telegram as soon as I arrived.
 • D I told Mike to send me a telegram as soon as he arrive.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25                                                                                :

"You shouldn't get up until you feel better," the doctor said to me.

 • A The doctor suggested getting up until I felt better.
 • B The doctor ordered me to get up until I felt better.
 • C The doctor advised me not to get up until I felt better.
 • D The doctor advised me not to get up until you felt better.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26                                                                                :

"Why don't we listen to music?" she said.

 • A She advised me not to listen to music.
 • B She said that we had to listen to music.
 • C She would rather we listened to music.
 • D She suggested listening to music.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27                                                                                :

"Would you like a cup of tea?" they said to her.

 • A They invited me a cup of tea.
 • B They suggested drinking a cup of tea.
 • C They advised her to drink a cup of tea.
 • D They invited her a cup of tea.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28                                                                                :

"I can't help you type this letter," he said.

 • A He refused to help me type that letter.
 • B He promised to help me type that letter.
 • C He avoided helping me type that letter.
 • D He told me to type that letter.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29                                                                                :

"Why didn't you stay at home?" they said.

 • A They wanted to know why I hadn't stayed at home.
 • B They wanted to know why I didn't stay at home.
 • C They ordered me to stay at home.
 • D They asked you why you hadn't stayed at home.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30                                                                                :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the following question.

You damaged my laptop, Tom! said John.

 • A John accused with Tom to have damaged his laptop.
 • B John accused Tom of damaging his laptop.
 • C John accused Tom to damage his laptop.  
 • D John accused to Tom for damaging his laptop.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Reported speech, cấu trúc với accuse

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Ta có cấu trúc to accuse sb of doing sth (v): buộc tội ai về việc làm gì

Tạm dịch:

Bạn đã làm hỏng máy tính xách tay của tôi, Tom! John nói.

=> John cáo buộc Tom làm hỏng máy tính xách tay của mình.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm                                                               Quảng cáo                                                                                                                                                                                                   Bài liên quan

30 bài tập trắc nghiệm về thì Câu tường thuật nâng cao

30 bài tập trắc nghiệm về thì Câu tường thuật nâng cao

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm về câu tường thuật có đáp án và lời giải chi tiết

Video liên quan