Chuỗi phương trình Hóa học lớp 9 Al

Dạng 13 : Bài tập về viết phương trình phản ứng, chuỗi phản ứng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm

Ví dụ 1 : Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau :

\(Al\underrightarrow{\left(1\right)}AlCl_3\underrightarrow{\left(2\right)}Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}NaAlO_2\underrightarrow{\left(4\right)}Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(5\right)}Al_2O_3\underrightarrow{\left(6\right)}Al\)

Bài làm :

Ví dụ 2 :

Viết phương trình hóa học để giải thích hiện tượng xảy ra khi :

a. Cho dung dịch\(NH_3\)dư vào dung dịch\(AlCl_3\)

b. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch\(AlCl_3\)

c. Cho từ từ dung dịch\(Al_2\left(SO_4\right)_3\)vào dung dịch NaOH và ngược lại

d. Sục từ từ đến dư khí\(CO_2\)vào dung dịch\(NaAlO_2\)

e. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch\(NaAlO_2\)

Bài làm :

Video liên quan