giải sbt tiếng anh 7 unit 8: films

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 7 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...                

SBT TIẾNG ANH 7 MỚI - TẬP 1

Unit 1 - My Hobbies - Sở thích của tôi

Phonetics - Unit 1 - SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar - Unit 1 - SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking - Unit 1   SBT tiếng Anh 7 mới

Reading - Unit 1 -  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 1  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 2 - Health - Sức khỏe

Phonetics - Unit 2  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar   Unit 2  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking  Unit 2  SBT tiếng Anh 7 mới

Reading - Unit 2  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 2  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 3 - Community Service - Dịch vụ cộng đồng

Phonetics - Unit 3  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar   Unit 3  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking   Unit 3  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading   -  Unit 3  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 3  SBT tiếng Anh 7 mới

Test Yourself 1 - SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 4 - Music And Arts - Âm nhạc và Nghệ thuật

Phonetics -  Unit 4  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar  Unit 4  SBT tiếng Anh 7 mới

Reading Unit 4  SBT tiếng Anh 7 mới.

Speaking   Unit 4  SBT tiếng Anh 7 mới.

Writing   Unit 4  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 5 - Vietnamese Food And Drink - Đồ ăn và thức uống của Việt Nam

Phonetics - Unit 5  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar  Unit 5  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking Unit 5  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading -  Unit 5  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 5  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 6 - The First University In Vietnam - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Phonetics - Unit 6  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar  Unit 6  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking  trang 46  Unit 6  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading  - Unit 6  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 6  SBT tiếng Anh 7 mới

Test Yourself 2 - SBT tiếng Anh 7 mới

SBT TIẾNG ANH 7 MỚI - TẬP 2

Unit 7 - Traffic - Giao thông

Phonetics -  Unit 7  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar   Unit 7  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking  Unit 7  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading   -  Unit 7  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing   Unit 7  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 8 - Films - Phim

Phonetics -  Unit 8  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar  Unit 8  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking  Unit 8  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading -  Unit 8   SBT tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 8  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 9 - Festival Around The World - Lễ hội trên thế giới

Phonetics -  Unit 9  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar   Unit 9  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking -  Unit 9 - SBT tiếng anh 7 mới

Reading - Unit 9 - SBT tiếng anh lớp 7 mới

Writing - Unit 9- SBT tiếng Anh 7 mới

Test Yourself 3 - Kiểm tra cá nhân 3

Unit 10 - Sources Of Energy - Nguồn năng lượng

Phonetics -  Unit 10  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar Unit 10  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking   Unit 10  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading -  Unit 10  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 10  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 11 - Travelling in the future - Du lịch trong tương lai

Phonetics - Unit 11  SBT  tiếng Anh 7 mới

. Vocabulary & Grammar   Unit 11  SBT  tiếng Anh 7 mới

Speaking   Unit 11  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading   -  Unit 11  SBT tiếng Anh 7 mới

Writing   Unit 11  SBT tiếng Anh 7 mới

Unit 12 - An Overcrowded World - Một thế giới đông đúc

Phonetics - Unit 12  SBT tiếng Anh 7 mới

Vocabulary & Grammar   Unit 12  SBT tiếng Anh 7 mới

Speaking  Unit 12  SBT tiếng Anh 7 mới.

Reading - Unit 12   SBT  tiếng Anh 7 mới

Writing  Unit 12   SBT tiếng Anh 7 mới

Test Yourself 4 - Kiểm tra cá nhân 4

Video liên quan