Hướng dẫn dùng frozen set python

Nội dung chính

 • frozenset() là hàm tích hợp sẵn trong Python, nhận đầu vào là một đối tượng iterable và trả về đối tượng frozenset không thay đổi.
 • Cú pháp hàm frozenset() trong Python:
 • Các tham số chi tiết của hàm frozenset()
 • Giá trị trả về từ frozenset():
 • Ví dụ 1: Hàm frozenset() hoạt động thế nào?
 • Ví dụ 2: frozenset() cho Dictionary
 • Cú pháp hàm frozenset() trong Python:
 • Các tham số của hàm frozenset()
 • Giá trị trả về từ frozenset():
 • Ví dụ 1: Hàm frozenset() hoạt động thế nào?
 • Ví dụ 2: frozenset() cho Dictionary

frozenset() là hàm tích hợp sẵn trong Python, nhận đầu vào là một đối tượng iterable và trả về đối tượng frozenset không thay đổi.

frozenset() là hàm tích hợp sẵn trong Python link down , nhận đầu vào là một đối tượng iterable kỹ thuật và trả về đối tượng frozenset không thay đổi.

Frozen set là một phiên bản bất biến trực tuyến của một đối tượng set trong Python mật khẩu , chỉ khác là phần tử quản lý của set kinh nghiệm có thể hướng dẫn được sửa đổi link down bất cứ lúc nào sử dụng , còn full crack các phần tử ứng dụng của frozen set qua mạng vẫn giữ nguyên sau khi tạo.

Do đó trực tuyến , cập nhật các frozenset hướng dẫn có thể tài khoản được sử dụng làm key trong Dictionary thanh toán hoặc làm thành phần giá rẻ của set khác.

Cú pháp hàm frozenset() trong Python:

frozenset([iterable])

Các tham số chi tiết của hàm frozenset()

 • iterable (Tùy chọn): iterable chứa mật khẩu các phần tử sử dụng để khởi tạo frozenset sửa lỗi . Iterable nạp tiền có thể là set download , dictionary giảm giá , tuple...

Giá trị trả về từ frozenset():

Phương thức frozenset() trả về một frozenset bất biến qua app được khởi tạo chia sẻ với quảng cáo các phần tử iterable qua mạng đã cho.

Ví dụ 1: Hàm frozenset() hoạt động thế nào?

# tuple nguyen am
nguyenam = ("a" kích hoạt , "e" miễn phí , "i" mật khẩu , "o" trực tuyến , "u")

fSet = frozenset(nguyenam)
print("frozen set:" ở đâu uy tín , fSet)

Output trả về:

frozen set: frozenset({"a" tự động , "e" lừa đảo , "u" tính năng , "o" qua app , "i"})

Ví dụ 2: frozenset() cho Dictionary

# random dictionary
person = {"ten": "Quach Tinh" qua mạng , "tuoi": 23 kiểm tra , "gioi tinh": "nam"}

fSet = frozenset(person)
print("frozen set:" chi tiết , fSet)

Kết quả trả về:

frozen set: frozenset({"tuoi" tổng hợp , "gioi tinh" tốc độ , "ten"})

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

4.8/5 (49 votes)

Có thể bạn quan tâm:

 • Cách dùng tiện ích AdGuard VPN của AdGuard
 • Cách sửa lỗi gõ tiếng Việt trên Skype
 • Cách giảm lag Mini World Royale, tăng 60 FPS Mini World Royale
 • Cách tắt chế độ định vị vị trí trên iOS 11
 • Website của bạn sẽ nhìn như thế nào trên mobile?

frozenset() là hàm tích hợp sẵn trong Python, nhận đầu vào là một đối tượng iterable và trả về đối tượng frozenset không thay đổi.

Frozen set là một phiên bản bất biến của một đối tượng set trong Python, chỉ khác là phần tử của set có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào, còn các phần tử của frozen set vẫn giữ nguyên sau khi tạo.

Do đó, các frozenset có thể được sử dụng làm key trong Dictionary hoặc làm thành phần của set khác.

Nội dung

 • 1 Cú pháp hàm frozenset() trong Python:
 • 2 Các tham số của hàm frozenset()
 • 3 Giá trị trả về từ frozenset():
 • 4 Ví dụ 1: Hàm frozenset() hoạt động thế nào?
 • 5 Ví dụ 2: frozenset() cho Dictionary

Cú pháp hàm frozenset() trong Python:

frozenset([iterable])

Các tham số của hàm frozenset()

 • iterable (Tùy chọn): iterable chứa các phần tử để khởi tạo frozenset. Iterable có thể là set, dictionary, tuple…

Giá trị trả về từ frozenset():

Phương thức frozenset() trả về một frozenset bất biến được khởi tạo với các phần tử iterable đã cho.

Ví dụ 1: Hàm frozenset() hoạt động thế nào?

# tuple nguyen am
nguyenam = ('a', 'e', 'i', 'o', 'u')

fSet = frozenset(nguyenam)
print('frozen set:', fSet)

Output trả về:

frozen set: frozenset({'a', 'e', 'u', 'o', 'i' )

Ví dụ 2: frozenset() cho Dictionary

# random dictionary
person = {"ten": "Quach Tinh", "tuoi": 23, "gioi tinh": "nam" 

fSet = frozenset(person)
print('frozen set:', fSet)

Kết quả trả về:

frozen set: frozenset({'tuoi', 'gioi tinh', 'ten' )

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

 • Hàm pow() trong Python
 • Hàm set() trong Python
 • Regular Expression (RegEx) trong Python
 • Hàm sleep() trong Python
 • Hàm id() trong Python
 • Hàm input() trong Python

Post Views: 41

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn dùng frozen set python