million man march là gì - Nghĩa của từ million man march

million man march có nghĩa là

Tiếng lóng cho xuất tinh.Tên này xuất phát từ thực tế là về cơ bản bạn có một triệu những người đàn ông nhỏ bé trong tinh hoàn của bạn, và họ đang diễu hành.

Thí dụ

"Đây là hàng triệu người diễu hành!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết million man march là gì - Nghĩa của từ million man march