1 phút đọc

Sóng nào truyền được trong môi trường chân không

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết Trong các sóng sau đây sóng nào không truyền được trong châ
Sóng nào truyền được trong môi trường chân không

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Trong các sóng sau đây sóng nào không truyền được trong chân không:
        A.                 Sóng điện từ                   B.                 Sóng siêu âm                   C.                 Sóng ánh sáng                   D.                 Sóng vô tuyến

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Sóng siêu âm không truyền được trong chân không.

Chọn B.

Video liên quan