Loại tế bào nào sau đây không có cặp nhiễm sắc the tương đồng

Những tế bào nào dưới đây không chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng:

Những tế bào nào dưới đây không chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng:

A. Tế bào bình thường lưỡng bội.

B. Giao tử bất thường dạng n + 1.

C. Giao tử bất thường dạng n 1.

D. Các tế bào sinh tinh, sinh trứng ở giai đoạn sinh trưởng.

Video liên quan